เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21”(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in Read More.

เชิญร่วมส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21″(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in Read More.

การอบรม CT-CT เยอรมนี-ไทย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกๆ ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ จะจัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่าง CT จากประเทศเยอรมนี และ CT ประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นวันที่ 14-16 ธันวาคม Read More.

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูอนุบาลศูนย์ฯ จ.ศรีสะเกษ

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย โรงเรียนบ้านสดำ จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพให้กับครูแกนนำปฐมวัยในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านสดำ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558

การอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) สสวท.

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) เพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ – ภาคกลาง  วันที่ 17-20 Read More.