ที่ปรึกษาและทีมงาน

ที่ปรึกษาและทีมงานคณะกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 1. มล.อนงค์ ชุมสาย นิลอุบล มูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา  ผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาปฐมวัย
 3. นางสาวอารี สัณหฉวี (ศ.ดร.) ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำกับดูแลสำนักวิชาการ
 3. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.
 4. หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.
 5. หัวหน้าโครงการเทคโนโลยี

ด้านการศึกษาปฐมวัย

 1. นางน้อมศรี เคท (รศ.ดร.) ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นางเยี่ยมลักษณ์ อุดาการ (รศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 3. นางพวงทอง อ่อนจำรัส (ผศ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. น.ส.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (ผศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. น.ส.วรนาท รักสกุลไทย (ดร.) กรรมการวิชาการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
 6. นางภาวินี แสนทวีสุข กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 1. น.ส.วรรณทิพา รอดแรงค้า (ศ.ดร.) นักวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. นางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (รศ.ดร.) นักเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. นายไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (ผศ.ดร.) นักคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. นางเอมอร รสเครือ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ด้านปฐมวัยและเทคโนโลยีศึกษา
 5. นางนงลักษณ์ ศรีสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ศึกษา สสวท.

เลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษา

นางชุติมา เตมียสถิต

คณะทำงาน สสวท.

นักวิชาการสาขาปฐมวัย

 1. น.ส.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (ดร.)
 2. นายอิทธิพงษ์ โลกุตรพล
 3. น.ส.ณญาดา ณ นคร
 4. น.ส.ลลิดา อ่ำบัว
 5. น.ส.แคทลียา จักขุจันทร์
 6. น.ส.พฤษรัตน์ แซ่โค้ว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

นักวิชาการ (ร่วม) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 1. นายสนธิ พลชัยยา (ดร.)  สาขาเคมี
 2. นายรักษพล ธนานุวงศ์   สาขาฟิสิกส์
 3. น.ส.สุนิสา สมสมัย  สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
 4. นายวชิร ศรีคุ้ม  สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา  (ลาศึกษาต่อ)

พนักงานสมทบและผู้ชำนาญ

 1. นางพัชรดา รักยิ่ง นักวิชาการ (ประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย)
 2. น.ส.อภินวงค์ กู้ตลาด (ดร.) นักวิชาการอิสระ (การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)