เครือข่ายบุคลากร

กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย และกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

  1. น.ส.อุไรวาส ปรีดีดิลก (ดร.) สาขาวิชาการปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. น.ส.ชลาธิป สมาหิโต (ผศ.ดร.) สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. น.ส.อรพรรณ บุตรกตัญญู (ดร.) สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. น.ส.วันดี เกษมสุขพิพัฒนา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. น.ส.จิราภรณ์ ศิริทวี (รศ.ดร.) ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  6. นางภาวิณี โฆมานะสิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  7. นางสิริมณี บรรจง แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  8. น.ส.จินตนา สุขสำราญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม