ตอบข้อสงสัยในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน โดย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต และ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การจัดทำสารนิทัศน์เป็นการจัดทำข้อมูลที่เป็นหลักฐานหรือแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการทำกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ในส่วนของการจัดทำสารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยแบบโครงงาน (Project-Based Learning) นั้น เป็นการประเมินเป็นตามสภาพจริงที่สามารถช่วยให้ครูได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถ และความสนใจของเด็กจากการสังเกตระหว่างการจัดทำโครงงาน อ่านรายละเอียด….. projectbase_lrn  

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง โครงงานอาหารกลางวัน โดย Josie Floerchinger, Dunlop Exemplary Preschool, DesMoine, Iowa แปลและเรียบเรียงโดย อิทธิพงษ์ โลกุตรพล ผู้ชำนาญ Read More.

6 ปัจจัยที่บ่งชี้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับชั้นนั้น สามารถพิจารณาได้จาก 6 ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้คุณภาพของการทำโครงงาน (The Six A’s of Project-Based leaning) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย เอเดรีย สเตนเบิร์ก (Adria Steinberg) Read More.

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานคืออะไร

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง