เชิญร่วมส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21″(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in 21st Century)” ระหว่าง 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อให้ ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาลให้เข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาและ mini-workshop ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา จุดตัดหรือรอยต่อ” “การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วม” “เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย” และการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ในการนี้ สสวท. ขอเชิญครู นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการแบบโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

Click อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการส่งงานวิจัย

Dowload แบบฟอร์มการนำเสนองานวิจัย

กำหนดการสำคัญงานประชุมวิชาการ (Update)
• การส่งงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอ: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
• พิจารณาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ: 1 เมษายน – 30 เมษายน 2559
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน: 1 พฤษภาคม 2559
• เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางระบบออนไลน์: 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559
• จัดงานประชุมวิชาการ: 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559