วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา

ภารกิจสำคัญ

  1. วิจัยและพัฒนา มาตรฐานการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย
  2. วิจัย และพัฒนา คู่มือการใช้มาตรฐานการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมบูรณาการและการวัดประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย
  3. วิจัยและพัฒนา ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปฐมวัย
  4. วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในระดับปฐมวัย อาทิ ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย และครูปฐมวัยในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
  5. ประสาน ความร่วมมือและเป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บรู ณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย ให้กับองค์กรของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ