ตอบข้อสงสัยในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน โดย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต และ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน