Author Archive

ตอบข้อสงสัยในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน โดย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต และ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21”(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in Read More.

การสอนแบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การสอนแบบโครงงานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีแนวทางอย่างไรบ้าง Download บทความโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทย์ (17 มีค 16)

เชิญร่วมส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21″(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in Read More.