p29_copy

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยห่างไข้ไกลโรค

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยครูแกนนำ สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และ นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ Download หน่วยห่างไข้ไกลโรค

p45_copy

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเสียง

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางวิลาสินี สรรพการ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี Download หน่วยเสียง  

cover_copy

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยครูแกนนำ สสวท. ผู้ออกแบบแผน นายดาวนนท์ รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ Download หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

DSC05752

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยแม่เหล็ก

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท.ผู้ออกแบบแผน นางอุสาห์ สัมพันธ์พิมพ์ โรงเรียนเกษมพิทยา Download หน่วยแม่แหล็ก  

p24_copy

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยโรงเรียนของเรา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และ นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ Download หน่วยโรงเรียนของเรา  

p38_copy

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเพื่อนของเรา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนดาราวิทยาลัย Download หน่วยเพื่อนของเรา