เอกสารประกอบการอบรม: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ กิจกรรมสาขาปฐมวัย

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา หัวข้อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สสวท. Download 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Action research 2 ใบกิจกรรมฝึกออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3 ตัวอย่างงานวิจัย1 4 ตัวอย่างงานวิจัย2 5 PPT การอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 6 PPT วิจัยสสวท.อ.เอมอร รสเครือ