เอกสารประกอบการอบรม: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ กิจกรรมสาขาปฐมวัย

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา หัวข้อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สสวท. Download 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Read More.