Author Archive

แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการเรียนรู้

“การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)” เป็นคำที่เราคุ้นเคยมานาน แต่การสืบเสาะหาความรู้นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสังเกตและจดบันทึก

ธรรมชาติและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการเรียนรู้

“การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)” เป็นคำที่เราคุ้นเคยมานาน แต่การสืบเสาะหาความรู้นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสังเกตและจดบันทึก

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการเรียนรู้

“การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)” เป็นคำที่เราคุ้นเคยมานาน แต่การสืบเสาะหาความรู้นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสังเกตและจดบันทึก