Author Archive

เอกสารประกอบการอบรม: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ กิจกรรมสาขาปฐมวัย

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา หัวข้อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สสวท. Download 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Action research 2 ใบกิจกรรมฝึกออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3 ตัวอย่างงานวิจัย1 4 ตัวอย่างงานวิจัย2 5 PPT การอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 6 PPT วิจัยสสวท.อ.เอมอร รสเครือ

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเพื่อนของเรา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนดาราวิทยาลัย Download หน่วยเพื่อนของเรา

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยฝนจ๋า

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และ นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ Download หน่วยฝนจ๋า

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง โครงงานอาหารกลางวัน โดย Josie Floerchinger, Dunlop Exemplary Preschool, DesMoine, Iowa แปลและเรียบเรียงโดย อิทธิพงษ์ โลกุตรพล ผู้ชำนาญ สสวท. อ่านรายละเอียด… กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน Link to: The Lunch Project         ภาพจาก http://ecrp.uiuc.edu/v7n1/floerchinger.html

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เรื่องโครงงาน”อาหารกลางวัน” โดย Josie Floerchinger, Dunlap Exemplary Preschool, Des Moines, Iowa แปลและเรียบเรียงโดยอิทธิพงษ์ โลกุตรพล ผู้ชำนาญ สสวท. อ่านรายละเอียด กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน  

6 ปัจจัยที่บ่งชี้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับชั้นนั้น สามารถพิจารณาได้จาก 6 ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้คุณภาพของการทำโครงงาน (The Six A’s of Project-Based leaning) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย เอเดรีย สเตนเบิร์ก (Adria Steinberg) อ่านรายละเอียด… 6 ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ  

PPT กิจกรรมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ใหม่)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ในปี 2557 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ปรับการเรียนการสอน กิจกรรมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้วัฏจักรวิจัย เป็นชุดที่ 2 Download PowerPoint CO2-2014

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยประสาทสัมผัส

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางสาวนภาพิน แดนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ และ นางธนัชพร คำจันทร์แก้ว นางสังวาล วิบูลย์พันธ์ นางสาวลำดวน ปัญญาคำ และ นางสาวศิริพรรณ พุทธิมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย Download หน่วยประสาทสัมผัส

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเทียนพรรษา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และนางผานิต ล่มกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และ นางเกศรินทร์ พิมพ์ทราย และนางอุดมลักษณ์ จารุนาค โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) Download หน่วยเทียนเข้าพรรษา

การอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) สสวท.

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) เพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ – ภาคกลาง  วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ – ภาคเหนือ  วันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จ.เชียงใหม่ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี – ภาคใต้  วันที่ 7-10 เมษายน 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง