Author Archive

ขั้นของโครงงานแบบเยอรมนี

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ขั้นของโครงงานมีหลายรูปแบบหลายแนวทาง และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานดังนี้ Download สรุประยะและลักษณะของโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การจัดทำสารนิทัศน์เป็นการจัดทำข้อมูลที่เป็นหลักฐานหรือแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการทำกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ในส่วนของการจัดทำสารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยแบบโครงงาน (Project-Based Learning) นั้น เป็นการประเมินเป็นตามสภาพจริงที่สามารถช่วยให้ครูได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถ และความสนใจของเด็กจากการสังเกตระหว่างการจัดทำโครงงาน อ่านรายละเอียด….. projectbase_lrn  

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยห่างไข้ไกลโรค

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยครูแกนนำ สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และ นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ Download หน่วยห่างไข้ไกลโรค

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเสียง

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางวิลาสินี สรรพการ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี Download หน่วยเสียง  

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยครูแกนนำ สสวท. ผู้ออกแบบแผน นายดาวนนท์ รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ Download หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยแม่เหล็ก

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท.ผู้ออกแบบแผน นางอุสาห์ สัมพันธ์พิมพ์ โรงเรียนเกษมพิทยา Download หน่วยแม่แหล็ก  

การอบรม CT-CT เยอรมนี-ไทย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกๆ ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ จะจัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่าง CT จากประเทศเยอรมนี และ CT ประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นวันที่ 14-16 ธันวาคม Read More.

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูอนุบาลศูนย์ฯ จ.ศรีสะเกษ

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย โรงเรียนบ้านสดำ จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพให้กับครูแกนนำปฐมวัยในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านสดำ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยโรงเรียนของเรา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และ นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ Download หน่วยโรงเรียนของเรา