Author Archive

ตอบข้อสงสัยในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน โดย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต และ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21”(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in 21st Century)” ระหว่าง 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุชุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อให้ ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาลให้เข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ สสวท. ขอเชิญครู นักวิชาการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2559 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง วันละ 700 บาท ลงทะเบียนครบ 3 วันลดเหลือ […]

การสอนแบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การสอนแบบโครงงานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีแนวทางอย่างไรบ้าง Download บทความโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทย์ (17 มีค 16)

เชิญร่วมส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21″(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in 21st Century)” ระหว่าง 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อให้ ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาลให้เข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาและ mini-workshop ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา จุดตัดหรือรอยต่อ” “การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วม” “เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย” และการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในการนี้ สสวท. ขอเชิญครู นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการแบบโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 […]