เอกสารประกอบการอบรม: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ กิจกรรมสาขาปฐมวัย

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนากิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

หัวข้อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สสวท.

Download

1 แนวทางการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Action research

2 ใบกิจกรรมฝึกออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

3 ตัวอย่างงานวิจัย1

4 ตัวอย่างงานวิจัย2

5 PPT การอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

6 PPT วิจัยสสวท.อ.เอมอร รสเครือ