PPT กิจกรรมแม่เหล็ก

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ปี 2556 มีกิจกรรมเพิ่ม 1 เรื่อง คือเรื่องแม่เหล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมชุดแรกในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่เริ่มใช้วัฏจักรวิจัยในการเรียนการสอน

Download PPT เรื่อง แม่เหล็ก