การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานคืออะไร

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ บทความ

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning หรือ PBL) นักเรียนจะได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างลุ่มลึก เพื่อดำเนินการค้นหาคำตอบของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้และตอบปัญหาที่ซับซ้อนหรือท้าทาย

อ่านรายละเอียดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานคืออะไร