ขั้นของโครงงานแบบเยอรมนี

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ขั้นของโครงงานมีหลายรูปแบบหลายแนวทาง และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานดังนี้

Download สรุประยะและลักษณะของโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย