การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การจัดทำสารนิทัศน์เป็นการจัดทำข้อมูลที่เป็นหลักฐานหรือแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการทำกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ในส่วนของการจัดทำสารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยแบบโครงงาน (Project-Based Learning) นั้น เป็นการประเมินเป็นตามสภาพจริงที่สามารถช่วยให้ครูได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถ และความสนใจของเด็กจากการสังเกตระหว่างการจัดทำโครงงาน

อ่านรายละเอียด….. projectbase_lrn