แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเพื่อนของเรา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท.

ผู้ออกแบบแผน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนดาราวิทยาลัย