แผนการจัดกิจกรรมหน่วยการเปลี่ยนแปลงของสาร (ดินเหนียว)

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท.

ผู้ออกแบบแผน  นางกันต์ฤทัย นาห้วยทราย โรงเรียนบ้านคุณแม่