การสอนแบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การสอนแบบโครงงานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีแนวทางอย่างไรบ้าง Download บทความโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทย์ (17 มีค 16)

ขั้นของโครงงานแบบเยอรมนี

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ขั้นของโครงงานมีหลายรูปแบบหลายแนวทาง และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานดังนี้ Download สรุประยะและลักษณะของโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

PPT กิจกรรมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ใหม่)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ในปี 2557 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ปรับการเรียนการสอน กิจกรรมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้วัฏจักรวิจัย เป็นชุดที่ 2 Download PowerPoint CO2-2014

PPT กิจกรรมแม่เหล็ก

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ปี 2556 มีกิจกรรมเพิ่ม 1 เรื่อง คือเรื่องแม่เหล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมชุดแรกในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่เริ่มใช้วัฏจักรวิจัยในการเรียนการสอน Download PPT เรื่อง แม่เหล็ก