แผนการจัดกิจกรรมหน่วยโรงเรียนของเรา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และ นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ Download หน่วยโรงเรียนของเรา  

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เรื่องโครงงาน”อาหารกลางวัน” โดย Josie Floerchinger, Dunlap Exemplary Preschool, Des Moines, Iowa แปลและเรียบเรียงโดยอิทธิพงษ์ โลกุตรพล ผู้ชำนาญ สสวท. อ่านรายละเอียด Read More.