งานวิจัย

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ปีที่แต่ง สืบค้นต่อได้ที่:
1 การเรียนรู้โดยการเล่นที่มีต่อพัฒนาการทางทักษะคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุไรพร รอดเชื้อ (2548) http://thesis.stks.or.th/result2t.asp
2 การเรียนรู้โดยการเล่นที่มีต่อพัฒนาการทางทักษะคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุไรพร รอดเชื้อ (2548) http://thesis.stks.or.th/result2t.asp
3 การเรียนรู้โดยการเล่นที่มีต่อพัฒนาการทางทักษะคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุไรพร รอดเชื้อ (2548) http://thesis.stks.or.th/result2t.asp
4 การเรียนรู้โดยการเล่นที่มีต่อพัฒนาการทางทักษะคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุไรพร รอดเชื้อ (2548) http://thesis.stks.or.th/result2t.asp
5 การเรียนรู้โดยการเล่นที่มีต่อพัฒนาการทางทักษะคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุไรพร รอดเชื้อ (2548) http://thesis.stks.or.th/result2t.asp